10 Inovatívnych technologických trendov v roku 2024

V najnovšej analýze strategických technologických trendov výskumná a poradenská spoločnosť Gartner preskúmala hlavné novinky, ktoré by sme mali tento rok sledovať.

Globálne ekonomické problémy v posledných rokoch síce narušili podnikanie, ale spoločnosti stále hľadajú nové príležitosti v oblasti nových technológií a inovácií, ktoré majú potenciál zmeniť svet.  

Vplyv technologických inovácií na podniky

V najnovšej správe „Top 10 strategických technologických trendov pre rok 2024“, výskumná a poradenská spoločnosť Gartner, preskúmala technologické inovácie, ktoré by mali mať najväčší vplyv na úspešnosť podnikov v digitálnej transformácii. 

Analytici Gartneru tvrdia, že tieto trendy budú kľúčovými faktormi pre udržateľný rast a prevádzkovú dokonalosť podnikov. Správa obsahuje zoznam nových technologických trendov, ktoré by sme mali sledovať, pričom Gartner uvádza, že tieto trendy by mohli byť kľúčom k udržateľnému rozvoju podnikov. 

Hlavnou témou správy je rastúci význam technológií, ktoré pomáhajú podnikom riešiť tri kľúčové priority:

 1. Ochrana a zachovanie minulých a budúcich investícií

Bart Willemsen, viceprezident spoločnosti Gartner, zdôrazňuje, že v dobe technologických porúch a sociálno-ekonomických neistôt, je nevyhnutné konať odvážne a strategicky zvyšovať odolnosť. Namiesto reakčného konania je potrebné podstupovať vypočítané riziká a realizovať spoľahlivé a trvalé investície, aby sa vytvorila hodnota.

 1. Vytváranie správnych riešení v správnom čase pre správne zainteresované strany

Správne technologické nástroje, môžu pomôcť podnikom identifikovať a implementovať vhodné riešenia pre ich zainteresované strany v čo najvhodnejšom čase.

 1. Poskytovanie hodnoty pre meniace sa prostredie zákazníkov

S rýchlym tempom zmeny v podnikateľskom prostredí je kľúčové, aby sa technologické inovácie dokázali prispôsobiť meniacim sa potrebám interných aj externých zákazníkov.

Dôležité technologické trendy

Desať nových technologických trendov, vrátane umelej inteligencie (AI), nepretržitého riadenia vystavenia hrozbám (CTEM) a udržateľných technológií, by mohlo priniesť zmeny a príležitosti v nasledujúcom desaťročí. Tieto trendy sú relevantné pre podniky hľadajúce nové technologické riešenia alebo investičné príležitosti.

 1. Dôvera v umelú inteligenciu: Riziká a bezpečnosť

Podľa spoločnosti Gartner sa do roku 2026 dramaticky zmení 70 % práce na návrhu a vývoji webových a mobilných aplikácií v dôsledku generatívnej umelej inteligencie. Sľubuje to nové možnosti, ale súčasne aj nové výzvy.

Spoločnosť Gartner, upozorňuje na vážne etické a bezpečnostné problémy spojené s AI, pričom najväčšie obavy pre podniky sú spojené s únikmi údajov a kybernetickými hrozbami.

Správa od spoločnosti Menlo Security varuje pred negatívnymi bezpečnostnými dôsledkami generatívnej AI, zameraných najmä na zamestnancov a súvisiace riziká. Zistilo sa, že v prvých 30 dňoch roka 2024, 55 % udalostí so stratou ochrany údajov, bolo spôsobených snahou zamestnancov, pridať do aplikácií údaje, umožňujúce identifikáciu osôb. Ďalších 40 % sa týkalo neoprávneného nahrávania dôveryhodných dokumentov. 

Security Magazine upozorňuje, že využitie generatívnej umelej inteligencie, predstavuje riziko pre kybernetickú bezpečnosť. Najmä kvôli jednoduchosti a rýchlosti s akou možno zadávať informácie, vrátane zoznamov zákazníkov alebo osobných údajov.

Podľa nedávnej štúdie o hrozbách v oblasti umelej inteligencie, ktorú v marci 2024 zverejnila spoločnosť HiddenLayer, až 98 % vedúcich pracovníkov v oblasti IT považuje modely umelej inteligencie za kritickú súčasť úspechu ich podniku. Napriek tomu v minulom roku, 77 % podnikov zaznamenalo únik údajov súvisiacich s umelou inteligenciou.

Aby sa zmiernili riziká, je nevyhnutný dôkladný rámec podporujúci správu modelov AI, ako napríklad: AI Trust, Risk and Security Management (AI TRiSM). Tento rámec pomáha ochrániť údaje, kontrolu ochrany osobných údajov a predchádzať narušeniu bezpečnosti.

 1. Neustále sledovanie rizík a bezpečnosti

V súvislosti s nárastom kybernetických hrozieb spoločnosť Gartner, považuje nepretržité riadenie vystavenia hrozbám (CTEM) za nevyhnutnú stratégiu pre podniky, ktoré sa snažia predchádzať budúcim útokom a minimalizovať ich dopad.

NSFOCUS, popredný hráč v oblasti sietí a kybernetickej bezpečnosti, upozorňuje, že moderné podniky integrujú do svojich operácií rôzne inovatívne technológie. Ide napríklad o cloud computing, big data, internet vecí (IoT), mobilná bezpečnosť a inteligentné operácie. Toto rozšírenie technologických riešení, zvyšuje priestor voči možným kybernetickým hrozbám.

S nárastom práce na diaľku je dôležité, aby CTEM zohľadňovala nielen vonkajšie hrozby, ale aj hrozby spojené s cloudovými platformami typu Software as a service (SaaS). Automatizované nástroje a aktívne zapojenie všetkých zainteresovaných strán do podnikového plánu CTEM môžu byť kľúčom k úspechu.

Podľa správy spoločnosti Gartner, ktoré dávajú dôraz na investície do bezpečnosti na základe programu nepretržitého riadenia expozície, môžu mať až trojnásobne menšiu šancu stať sa obeťou kybernetického útoku do roku 2026.

 1. Udržateľné technológie

Spoločnosť Gartner označuje udržateľné technológie ako jeden z 10 hlavných technologických trendov v roku 2024, ktoré môžu pomôcť podnikom dosiahnuť ciele v oblasti environmentálnej, sociálnej a správnej zodpovednosti (ESG).

Podľa riaditeľky analytického oddelenia spoločnosti Gartner, Autumn Stanishovej, udržateľné technológie zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu v oblasti prevádzky, kde pomáhajú optimalizovať náklady, energetickú efektívnosť a spravovať aktíva.

Okrem toho sú tiež kľúčovým faktorom pri dosahovaní výsledkov v oblasti environmentálnej, sociálnej zodpovednosti (ESG), vrátane zlepšenia wellness a zabezpečenia sledovateľnosti v rámci zodpovedných obchodných praktík. 

Udržateľné technológie tiež umožňujú vznik nových obchodných modelov a produktov s technologickými vylepšeniami, ktoré lepšie slúžia potrebám zákazníkov.

Spoločnosť sa domnieva, že v nasledujúcich rokoch bude čoraz viac podnikov investovať do udržateľných technológií, ktoré sa snažia znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov. Znížiť množstvo elektronického odpadu a riadiť etické získavanie zdrojov prostredníctvom transparentnosti dodávateľského reťazca. Gartner sa tiež domnieva, že do roku 2027 bude 25 % odmeny pre CIO viazané na ich vplyv na udržateľné technológie.

Podľa spoločnosti Gartner, existujú pre firmy príležitosti dosiahnuť ciele v oblasti environmentálnej, sociálnej zodpovednosti (ESG) prostredníctvom automatizácie, umelej inteligencie a analýzy v reálnom čase. Tiež vidia prínosy cloudu pri transformácii procesov a podpore práce na diaľku.

 1. Platformové inžinierstvo

Platformové inžinierstvo je inovatívna technológia, ktorá zefektívňuje prácu vývojárov a zjednodušuje interakciu s aplikáciami pre koncových používateľov. Jeho cieľom je zlepšiť využitie času a znížiť záťaž vývojových tímov.

Paul Delory z Gartneru zdôrazňuje, že: „So stále rastúcou zložitosťou softvérov, používatelia často narazia na problémy pri interakcii so systémami, čo vyžaduje nové riešenia.“ V dôsledku toho sa mnohé spoločnosti rozhodli investovať do platformového inžinierstva, aby zjednodušili túto skúsenosť.

Podľa Gartneru, do roku 2026 väčšina softvérových firiem zavedie špecializované tímy pre platformové inžinierstvo, ktoré budú zodpovedné za poskytovanie efektívnych nástrojov a služieb pre vývoj aplikácií.

 1. Zefektívnenie vývoja pomocou umelej inteligencie

Hoci sa prvé dva trendy v zozname zameriavajú na horšie stránky UI, treba pripomenúť, že táto technológia prináša aj mnoho svetlých stránok pre vývoj softvéru. 

Generatívna AI a kódovací asistenti môžu zdokonaliť bežné úlohy vo všetkých fázach vývoja softvéru, či už ide o návrh alebo testovanie. Pomáhajú automatizovať stereotypné úlohy a urýchliť tvorbu kódu.

Podľa spoločnosti Gartner, sú nástroje ako: GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer a Google Codey skvelou voľbou pre firmy, ktoré hľadajú spôsoby, ako generovať kód s podporou umelej inteligencie. Predpovedá sa, že do roku 2027 bude 70 % profesionálnych vývojárov používať nástroje na generovanie kódu s podporou AI, čo je viac ako 10 percent v súčasnosti.

„Umelá inteligencia v softvérových nástrojoch prispieva k efektívnejšiemu písaniu kódu tým, že odporúča optimálne časti kódu zodpovedajúce funkčným a prevádzkovým požiadavkám,“ vysvetlil Arun Batchu, viceprezident analytik spoločnosti Gartner. „Vývojári, ktorí využívajú tieto nástroje, sú nielen produktívnejší a spokojnejší, ale aj pravdepodobnejšie zostanú vo svojich pracovných pozíciách dlhšie ako tí, ktorí takéto nástroje nepoužívajú.“

 1. Cloudové platformy

Podľa spoločnosti Statista, sa podiel podnikových údajov uložených v cloude v rokoch 2015 až 2022 zdvojnásobil z 30 % na 60 %. Tento trend stále pokračuje a rastie. Firma Gartner uvádza, že organizácie čoraz viac presúvajú svoje zdroje do cloudu s cieľom zvýšiť bezpečnosť, spoľahlivosť a agilitu.

Priemyselné cloudové platformy zahŕňajú široké spektrum cloudových riešení a aplikácií zameraných na konkrétne odvetvia, ako sú finančné služby, zdravotníctvo, verejná správa a maloobchod. 

Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Gartner takmer 39 % organizácií začalo implementovať tieto platformy, pričom ďalších 14 % má pilotné projekty a 17 % plánuje ich nasadenie do roku 2026.

 1. Inteligentné aplikácie

Aplikácie vybavené umelou inteligenciou, majú schopnosť adaptovať sa a učiť sa z interakcií s používateľmi a dátami, čím zlepšujú svoje reakcie a užívateľské skúsenosti.

Podľa spoločnosti Gartner, sa do roku 2026 očakáva, že 30 % nových aplikácií bude využívať AI na vytvorenie personalizovaných adaptívnych používateľských rozhraní, čo je výrazný nárast oproti súčasným menej ako 5 %. Jedným z príkladov sú aplikácie poistenia majetku, ktoré dokážu monitorovať počasie a satelitné údaje a následne automaticky podávať žiadosti o odškodnenie v prípade prírodných katastrof, ako sú záplavy.

Rastúca inovácia, klesajúce náklady a záujem podnikov o riešenia s podporou umelej inteligencie, sú kľúčovými faktormi dopytu v tomto segmente technológií.

„Inteligentné aplikácie neponúkajú len analýzy, ale odporúčajú alebo automatizujú činnosti, čo vedie k lepšej personalizácii, efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, vyššej presnosti, zvýšenej automatizácii, jemnejším reakciám a podpore rozhodovania.“ Vysvetlil Jim Hare, významný viceprezident a analytik spoločnosti Gartner. „Zákazníci stále viac vyžadujú tieto typy inteligentných výsledkov.“

 1. Generatívna umelá inteligencia 

Demokratizácia generatívnej AI sľubuje zvýšenú efektivitu práce, rýchlejšie uvedenie nových produktov na trh, väčšiu pružnosť a nižšie náklady. Spoločnosti ako Amazon Web Services a Siemens si uvedomujú potenciál tejto technológie a integrujú ju do svojich ekosystémov, čo naznačuje, že táto trendová demokratizácia bude stále viac ovplyvňovať trh.

Demokratizácia generatívnej AI prináša viacero výhod, ako je zvýšená produktivita pracovnej sily, rýchlejšie uvedenie nových produktov na trh a väčšia flexibilita. 

Nedávno spoločnosti Amazon Web Services a Siemens urobili významné kroky v tomto smere, keď uzavreli partnerstvo na integráciu pokročilých generatívnych technológií umelej inteligencie Amazon Bedrock do ekosystému Siemens Xcelerator.

 1. Inteligentná pracovná sila

Gartner, popisuje rozšírenú prepojenú pracovnú silu (ACWF) ako stratégiu na optimalizáciu hodnoty ľudských pracovníkov, pomocou inteligentných aplikácií, analýzy pracovnej sily a automatizácie. Cieľom je odstrániť nedostatky v zručnostiach a umožniť podnikom rýchlejšie rozširovanie talentu na dosiahnutie obchodných cieľov. 

Do roku 2027 Gartner predpokladá, že 25 % CIO bude využívať iniciatívy ACWF na skrátenie času potrebného na získanie kompetencií o 50 % pre kľúčové role. 

Raktim Singh, senior product leader v spoločnosti Infosys, zdôrazňuje, že ACWF kombinuje schopnosti s pokročilými technológiami, ako je umelá inteligencia, internet vecí a rozšírená realita, s cieľom zvýšiť produktivitu, zefektívniť komunikačné procesy a poskytnúť informácie o rozhodovaní v reálnom čase.

 1.  Robotický zákazníci

Podľa pracovníkov, oslovených spoločnosťou Gartner, sa do roku 2030 očakáva, že stroje vykonajú aspoň 25 % všetkých spotrebiteľských nákupov a požiadaviek na doplnenie tovaru v podnikoch. Robotický zákazníci – inteligentné zariadenia, využívajú technológie umelej inteligencie a internetu vecí na nákupy rôznych tovarov a služieb.

Gartner varuje, že oddelenia predaja, marketingu a zákazníckej podpory musia prispôsobiť svoje stratégie, aby efektívne oslovili a zabezpečili potreby robotických zákazníkov, inak by mohli utrpieť finančné straty.

Podľa informácií z CNBC už spoločnosti ako Amazon, Walmart, Tesla a Carvana aktívne spolupracujú s robotickými zákazníkmi. Don Scheibenreif, viceprezident a analytik zákazníckej skúsenosti v spoločnosti Gartner, zdôrazňuje: “Robotický zákazníci sú už tu a vykonávajú úlohy, ktoré bývali vyhradené iba pre ľudí.”

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Hodnotení: 0

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

 • Marek Kalina

  Marek sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

  View all posts
Súhlas GDPR so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom