EIC fondy – Skúsenosti a recenzia 2023

Rozmýšľate v čase vysokej inflácie nad kúpou podielových fondov? Jednou z možností je spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s., (skratka EIC). Bližšie údaje o spoločnosti, sporení a investovaní sa dozviete ďalej v článku. Máte možnosť sa zamyslieť či vám ponuka spoločnosti bude vyhovovať alebo nie.

Základné údaje 

🏦 Názov spoločnostiEuropean Investment Centre, o.c.p., a.s.
🌍 SídloBratislava
📝 IČO36864633
Vznik2009
📧 Email[email protected]
👨🏼‍💻 Webová stránkahttps://eic.eu/
📝 Zoznam fondovhttps://eic.eu/fondy

Spoločnosť EIC je finančná inštitúcia. Pre svojich členov prevádzkuje fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform. Členmi EIC môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostatní finanční agenti).

Títo všetci majú k dispozícii prístup k viac než 1200 podielových fondov od správcov po celom svete.Pre svojich klientov vytvárajú možnosti produktov na investovanie a sporenie.

EIC správcovia fondov

EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. 

Ako to funguje

EIC je obchodník s cennými papiermi. Dohľad vykonáva Národná banka Slovenska (NBS) a spoločnosť je pod záštitou Garančného fondu investícií.

Spoločnosť preberá od svojich členov: 

 • pokyny investorov,
 • spracováva ich,
 • vykonáva ich voči depozitárom správcovských spoločností za aktuálne trhové ceny,
 • za realizované transakcie uskutočňuje finančné vyrovnanie,
 • vedie účty investorov.

Účty sú prísne oddelené od prostriedkov EIC. Spoločnosť EIC má otvorené účty u individuálnych depozitárov správcovských spoločností. Tu uchováva aktíva klientov, ktoré majú riadne zaregistrované. 

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií (GFI) plní úlohu ochrany v prípade nedostupnosti klientskeho majetku. Toto neplatí v prípadoch, že klesne hodnota investície. Hodnota investícií môže priebežne rásť alebo klesať čo vždy vytvára určité riziko pri investovaní. 

GFI tvoria príspevky obchodníkov s cennými papiermi kde prispieva aj spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s. Tieto následne slúžia na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok.

Právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok má klient ak:

a) je fyzická osoba aj podnikateľ,

b) je nadácia alebo iná nezisková organizácia,

c) je právnická osoba, ktorá nepodniká na trhu,

d) je právnická osoba, ktorá nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom,

e) nie je štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, orgán verejnej moci alebo právnická osoba zriadená zákonom.

Za chránený klientsky majetok poskytuje GFI náhradu jednému klientovi alebo jednej oprávnenej osobe podľa tohto zákona najviac vo výške sumy 50 000 EUR.

Čo spoločnosť ponúka?

Spoločnosť ponúka svojim členom viac ako 1200 podielových fondov od 30 správcov. Ďalej ponúka fondy od tradičných ako akcie, dlhopisy, ale aj investície do nehnuteľností, komodít a iné investičné aktíva. 

Spoločnosť ponúka fondy, ktoré sú prístupné pre širokú verejnosť, ako aj pre skúsených a profesionálnych investorov. Sú jedinou platformou svojho druhu v strednej Európe, ktorá umožňuje svojim členom vytvárať vhodné investičné riešenie pre všetky typy investorov – od najkonzervatívnejších po najdynamickejších.

Webová platforma

Ponuku fondov EIC si môžte bližšie prezrieť na ich webovej stránke (https://eic.eu/fondy/). Platforma poskytuje množstvo štatistických dát a filtre. Vďaka filtrom si vie užívateľ jednoduchšie vyhľadať fondy a získať o nich bližšie informácie ako: údaje o výkonnosti, volatilite, výnosoch, nákladoch na úrovni fondov, rozdelenia aktív a portfólia. 

V prípade, že máte záujem si sami preštudovať podrobnejšie informácie a lepšie sa pripraviť na investovanie, konkrétne informácie nájdete v časti dokumenty (https://eic.eu/produkty/dokumenty). Nachádza sa tu manuál pre klienta, tlačivá, podrobné informácie o investovaní a mnoho ďalších užitočných informácii.

Po nájdení investičného poradcu a otvorenia účtu môžete spolu s ním v rámci platformy potvrdzovať pokyny na nákup, predaj alebo zmenu fondov.

Členovia EIC

Správcovia majetku

Investovať do podielových fondov zaradených do platformy EIC je možné prostredníctvom správcov majetku, ktorí sú členmi EIC.

Členovia EIC sú investičné firmy, ktoré poskytujú investičné služby. Môžu to byť fyzické aj právnické osoby. Členovia EIC majú povolenie NBS na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo samostatného finančného agenta v oblasti kapitálového trhu. Takto majú oprávnenie na poskytovanie investičného poradenstva a prijímajú a postupujú vaše pokyny na investovanie.

Správcovia fondov

European Investment Centre poskytuje zahraničným správcovským spoločnostiam na Slovensku službu lokálneho agenta. Zastupuje ich investorom na Slovensku. Tiež zabezpečuje finančné toky medzi investormi pri úpise a ukončenia investície klientovi a fondov.

Správcovia stratégii

Ponúkajú stratégie na investovanie, ktoré následne ponúka poradca klientovi.

Otvorenie účtu a typy účtov

Spoločnosť EIC sama neposkytuje pre svojich zákazníkov investičné poradenstvo. Poradenstvo a starostlivosť o ich majetok zabezpečujú spolupracujúci poradcovia EIC

Účet si založíte cez investičného poradcu. Pri výbere poradcu si preverte aké má možnosti, prístup k fondom a čo všetko vám môže ponúknuť. Či poskytuje v rámci svojej práce aj poradenstvo. Nie všetci poradcovia robia všetko.

Poradcovia členov EIC a EIC sú nezávislé subjekty. EIC nevykonáva poradenstvo investorom ani poradcom, len vykonáva pokyny, ktoré mu postúpia od investorov poradcovia.

Spoločnosť vedie 7 typov účtov pre potreby investora vo viacerých menách EUR, USD, AUD, CHF, GBP, HUF, CZK, JPY. Zákazník sa môže rozhodnúť, či chce investovať jednorazovo, pravidelne sporiť alebo poberať rentu alebo ich kombinácia. 

💰 1. Investičný účet

Tento účet je vhodný na nepravidelné alebo jednorazové investovanie. Najčastejšie sa používa na nákup podielových fondov. Poradca vám nastaví fond, ktorý ste si zvolili a vy to potvrdíte. Investovať musíte minimálne 100 EUR.

Poradca stanoví vstupný poplatok za svoje služby (max. 5 % z investície) a platforma účtuje za vykonanie pokynu 0-0,3 % za transakciu. 

💰 2. Cieľový účet

Zákazníci tento účet používajú na bežné pravidelné investovanie (sporenie). Poradca pripraví predpis sporenia v prípade diverzifikácie percentuálne fondy rozpíše. Môže sa to uskutočniť online alebo na papierovom formulári. Klient predpis potvrdí.

Poradca stanoví vstupný poplatok za svoje služby (max. 5% z cieľovej sumy) a počet splátok od 1 do 12 mesiacov x počet rokov sporenia. Platforma účtuje za vykonanie pokynu 0-0,3 % za transakciu. 

Sporenie môže mať dve fázy:

 • akumulačnú kde investor sa dosahuje vyššie zhodnotenie akcií. 
 • stabilizačnú kde sa rizikovejšie investície postupne presúvajú do bezpečnejších peňažných fondov. Zabezpečí sa tým, aby pred koncom sporenia investora neohrozovali možné výkyvy finančných trhov.
eic ucty recenzia a skusenosti
Zdroj: EIC

💰 3. Obchodný (omnibus) účet

Je určený pre finančné inštitúcie. Tieto na ňom držia celkový majetok klientov a umožňujú im vlastnú úschovu a správu cenných papierov. Člen EIC dostáva odmenu, od správcov fondov, podľa výšky aktív klientskeho majetku (0,4-0,7 % p.a. v prípade akciových fondov).

💰 4. Manažovaný investičný účet

Účet slúži pre nepravidelné investovanie privátnych klientov. Poradca pripraví pokyn a klient ho potvrdí. Tiež si určí vstupný poplatok (0-5 % z investície) a manažérsky poplatok za správu aktív klienta (0-2,5 % p.a.).

Platforma účtuje za vykonanie pokynu 15 EUR za transakciu a 0,2 % p.a. za službu úschovy a správy cenných papierov. 

💰 5. Rentový účet

Účet pre pravidelné zasielanie mesačnej renty (dôchodku) klientovi. Poradca vystaví predpis a klient potvrdí sumu mesačnej čiastky (min. 100 EUR) 

Platforma si účtuje za vykonanie pokynu 0-0,3 % za transakciu. Za starostlivosť o klienta, člen EIC dostáva odmenu od správcov fondov, podľa výšky aktív klientskeho majetku (0,4-0,7 % p.a. v prípade akciových fondov). 

💰 6. Manažovaný cieľový účet

Účet pre bežné pravidelné investovanie (sporenie) privátnych klientov. Poradca pripraví predpis sporenia v prípade diverzifikácie percentuálne fondy rozpíše. Môže sa to uskutočniť online alebo na papierovom formulári a klient predpis potvrdí.

Poradca stanoví vstupný poplatok za svoje služby (max. 5 % z cieľovej sumy) a počet splátok od 1 po 12 mesiacov x počet rokov sporenia. Platforma účtuje za vykonanie pokynu 0-0,3 % za transakciu. 

💰 7. Aktívne riadený účet

Tento účet sa riadi podľa vopred vybratej stratégie. Poradca vyberie pre klienta vhodnú stratégiu. Môže to byť sporiaca stratégia, stratégia na investovanie alebo ich kombinácie. Stratégie dodávajú a spravujú správcovia fondov, správcovia majetku, investiční poradcovia alebo iné osoby. 

Čo sa týka poplatkov tie môžu byť rôzne: za správu alebo výkonnostné prémie. Minimálna suma do fondu je 5 EUR, poplatok za vykonanie pokynu k fondu 0,2 %. Poradca si s klientom môže dohodnúť na vstupnom poplatku – priebežný alebo zaplatený vopred, ako aj poplatok za správu aktív.

Príklad: Správca, ktorý poskytuje stratégiu si účtuje za ňu 0,30 % a poradca si dohodne poplatok 0,7 % p.a. (ročne) potom celkové náklady na správu aktív sú pre klienta 1% p.a. (ročne)

Niektoré poplatky sme už uviedli vyššie v časti typov účtov. Ďalšie si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke: Poplatky sú platné od 4.7.2022

  Zdroj: https://.eic.eu/

Skúsenosti

Podľa internetových zdrojov  je investícia do fondov EIC jedna z lepších možnosti na dlhodobé investovanie. V prípade, že sa nevyznáte v investovaní, je dobré sa poradiť s odborníkom. 

Veľa EIC fondov môže byť aj stratových, a preto je dobré si vybrať overené portfólio a nie špekulatívnu investíciu. Váš poradca by sa mal dobre vyznať v možnostiach investovania, sporenia a kombinácii jednotlivých fondov.

Výhody a nevýhody

Výhody ✅Nevýhody ❌
Široký výber fondovDlhodobé investovanie
Nízke transakčné poplatkyPasívne investovanie do fondov
Investovanie v rôznych menáchÚčet otvorí len člen EIC 
O vstupných poplatkoch rozhoduje poradcaKomunikujete len s poradcom a nie s EIC
Poradcu môžete vymeniť ak nie ste spokojný
Veľký výber fondov

Často kladené otázky

Ako je investičný majetok chránený?

Majetok chráni Garančný fond investícii ak ho spravuje autorizovaný obchodník s cennými papiermi. Tento musí byť v ňom zahrnutý.

Aká je momentálna suma krytia majetku?

Suma krytia je do 50.000 EUR.

Môže Garančný fond investícii kompenzovať  finančnú stratu v prípade ukončenia investovania?

Nemáte nárok na žiadnu kompenzáciu, pretože to bolo riziko vášho nesprávneho investovania.
Riziko je kryté len pri nedostupnosti majetku zákazníka.

Kto oznámi majetok za nedostupný?

Národná banka Slovenska alebo príslušný súd SR.

Chráni Garančný fond investície aj prostredníctvom zahraničnej spoločnosti?

Iba v prípade, že zahraničná spoločnosť je zahrnutá v Garančnom fonde investícii.

Čo robiť ak nemáte poradcu?

Prostredníctvom člena EIC si nájdete nového.

Ako sa dozvieme o nedostupnosti majetku zákazníka?

O tomto vás musí informovať váš obchodník s cennými papierm.

Ako si otvoríme účet?

Účet si môžete otvoriť iba cez poradcu EIC platformy. Samostatne ho otvoriť nemôžete.

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Hodnotení: 0

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

 • Marek Kalina

  Marek sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

  View all posts
Súhlas GDPR so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom