Durácia (duration)

Durácia – je doba, za ktorú investor získa príjmy z dlhopisov, pričom závisí od citlivosť dlhopisu na zmenu úrokových sadzieb.