Akciové inštrumenty

Akciovými inštrumentami môžeme nazvať všetky finančné nástroje, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené s akciami. Vyskytujú sa v reálnej podobe akcií, s ktorými je možne obchodovať na burzách, kde sú kótované alebo v odvozenej forme, kedy akcie slúžia ako podkladové aktívum finančných derivátov.