Equity derivate

Akciový derivát – finančný nástroj, ktorého podkladom sú výlučne akcie (akciové forwardy, futures, swapy, opcie).