Doba platnosti príkazu

« Back to Glossary Index

Doba platnosti príkazu – ako je z názvu zrejmé, je to doba, počas ktorej vydal investor platný pokyn brokerovi. Investori vstupujú na tento trh vďaka brokerským spoločnostiam. Brokerské spoločnosti majú za úlohu plniť predajné a nákupné pokyny, ktoré zároveň brokeri osobne sprostredkúvajú na trhu. Každý takýto pokyn má dobu, počas ktorej je na trhu aktívny. Doba splatnosti môže byť rôzna.

« Back to Glossary Index