Durácia dlhopisu

« Back to Glossary Index

Durácia dlhopisu – je doba, za ktorú dosiahneme budúce toky. Táto doba je určená váženým priemerom všetkých časových období, za ktoré dosiahneme budúce toky. Najväčšiu váhu nemá nominálny tok, ale diskontovaná hodnota nominálneho toku. Takže v čitateli vzorca pre duráciu je súčet súčinu (doba do k-tého toku) & (diskontovaný k-tý tok), v menovateli je súčet diskontovaných tokov (pričom diskontujeme sadzbou rovnou výnosu dlhopisu do splatnosti).

« Back to Glossary Index