GRAF

GRAF – grafické znázornenie vývoja (napríkald ceny) prostredníctvom čiar, čísel, stĺpcov, kruhov…