HDP

HDP – je skratka pre pojem Hrubý Domáci Produkt, ktorým vieme určovať výkonnnosť ekonomiky štátov. Ide o celkovú peňažnú hodnotu služieb a statkov, ktorá bola vytvorená v určitom období na určitom mieste. HDP je ukazovateľom používaným najjmä v makroekonómii.