Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

V súčasnosti je možné poistiť si takmer všetko. Od vlastného života – Životné poistenie, cez bývanie, majetok až po domácich maznáčikov. Málokto však premýšľa nad tým, že poistenie sa môže zísť aj v súvislosti s jeho vlastným zamestnaním. Prinášame vám základné informácie na tému Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

 1. Hmotná zodpovednosť
 2. Čo je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi?
 3. Čo všetko Poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa?
 4. Pre koho je Poistenie zodpovednosti zamestnanca určené?
 5. Výhody a nevýhody Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom

Hmotná zodpovednosť

Pri nástupe do akejkoľvek práce sa stretávame s podpisovaním množstva papierov. Medzi nimi nájdeme aj Dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca. Tá zamestnávateľovi zabezpečuje krytie, ak mu zamestnanec spôsobí škodu na majetku. Takáto dohoda je upravená Zákonníkom práce (§ 179 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z.).

Poistenie zodpovednosti za škodu

Hmotná zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľom sa dotýka:

 • negatívnych rozdielom (schodkom, mankom) v hmotnom, nehmotnom aj finančnom majetku zamestnávateľa spôsobených zamestnancom,
 • poškodenia alebo zničenie hmotného majetku zamestnávateľa – najmä v prípade, že k poškodeniu alebo zničeniu došlo nedodržiavaním pracovného postupu či nedbalosťou zamestnanca,
 • straty zverených a prepravovaných majetkov,
 • výroby vadných produktov,
 • chybne vykonaných služieb,
 • spoluúčasti pri mimoriadnych situáciách (havárie, …).

Za zmienku stojí aj fakt, že zamestnávateľ môže na základe uzavretej Dohody o hmotnej  zodpovednosti požadovať náhradu škody len v jednom prípade. A to v tom, že preukázateľne dokáže vinu zamestnanca.  

V prípade, že si zamestnávateľ pri výskyte schodku, poškodenia alebo zničenia majetku či iných pochybení uplatňuje nárok na náhradu škody, spravidla ide o vyššie finančné sumy. Práve tu sa nachádza priestor pre využitie Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

Čo je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi?

Ako sme napovedali vyššie, ide o poistenie dotýkajúce sa prípadov, kedy zamestnávateľ nejakým spôsobom poškodí majetok zamestnávateľa. Takúto zmluvu môžu uzavrieť:

Poistenie zodpovednosti
 • zamestnávatelia pre svojich zamestnancov
 • zamestnanci jednotlivo
Platný pracovný pomer uzavretý podľa Zákonníka prácePracovný pomer musí byť uzavretý v súkromnom sektore, výlučne na základe pracovnej zmluvy.
Služobný pomerDotýka sa najmä práce zamestnancov v štátnom služobnom pomere.
Aktuálna dohoda o pracovnej činnostiTakáto dohoda musí byť uzavretá podľa Zákonníka práce a jedná sa o prácu vykonávanú mimo hlavného pracovného pomeru.
Štátnozamestnanecký pomerSpravidla sa dotýka tých zamestnancov, ktorí pracujú na základe platnej pracovnej zmluvy uzavretej podľa Zákonníka práce pracujú vo verejnom záujme.
Pomer uzavretý cez agentúruPoistiť sa môžu aj tí zamestnanci, ktorí zmluvu o práci uzavreli cez pracovnú agentúru podľa Zákonníka práce.
Podmienky pre uzavretie poistenia

Čo všetko Poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa?

Keďže poistiť sa môžete v rôznych poisťovniach a finančných subjektoch, prinášame vám zoznam najčastejších poistných krytí:

 • poistenie zodpovednosti za škodu na vozidle
 • pripoistenie za vyrobené nepodarky
 • pripoistenie za zle vykonanú službu
 • poistenie zodpovednosti za prepravované veci
 • poistenie spoluúčasti pri poistnej udalosti
 • poistenie straty zverených predmetov
 • poistenie škody spôsobenej porušením povinností pri plnení pracovných úloh
Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi

Je dôležité povedať, že nie každá poisťovňa poisťuje všetko a za rovnakých podmienok. No skoro všetky poistenia uzavreté na území SR vzťahujú svoje poistenie za územie celej Európskej únie.

Preto je dôležité zistiť si, ktorá poisťovňa Vám pokryje náklady na prípradné škody spôsobené na majteku počas výkonu práce. My sme si odskúšali osloviť spoločnosť Finvia vo veci poistenia zodpovenosti zamestnanca za škody. Na ich webe viete využit jednoduchú kalkulačku poistenia podla výšky Vášho platu.

Spoločnosť Finvia sme už recenzovali v článku Finvia recenzia, ktorý si môžete prečítať na našej stránke.

Pre koho je Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu zamestnávateľovi určené?

Jednoduchou odpoveďou by bolo – všetkým zamestnancom. Je to však o čosi komplikovanejšie. Aj tu sa stretávame s odstupňovaním rizika poistenia. Zamestnancov v niektorých povolaniach je možné poistiť ľahšie a za menej peňazí ako iných.

Koho teda poistia s istotou a pri kom budú poisťovne Poistenie zodpovednosti zvažovať? Je niekoľko faktorov, ktoré každá poisťovňa pred uzavretím Poistenia o zodpovednosti zvažuje. Tieto faktory zároveň rozhodujú o cene poistenia a šírke jeho krytia. Medzi takéto faktory patria:

 • povolanie/zamestnanie žiadateľa o poistenie (niektoré zamestnania majú osobitné kategórie),
 • krytie škôd, ktoré je poisťovňa ochotná zaručiť pri škodách spôsobených na zamestnávateľových vozidlách, alebo pri preprave vecí,
 • požiadavky žiadateľov poistenia týkajúce sa krytia škôd pri výrobe nepodarkov alebo zle poskytnutých službách.

Poskytnutie porovnania poistení nájdete aj na stránkach Fingo. Prečítajte si našu recenziu na Fingo.

Výhody a nevýhody poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom

Výhody poistenia zodpovednostiNevýhody poistenia zodpovednosti
✅ Poisťovne pri poistných udalostiach ponúkajú zvyčajne vysoké krytie❌ Poistenie je finančne gradované podľa rizika pri jednotlivých povolaniach
✅ Pri vzniku poistnej udalosti sa zamestnanec vďaka poisteniu nemusí sám  zadlžovať❌ Nie každé povolanie má možnosť poistiť sa na zodpovednosť
✅ Veľký výber spomedzi poisťovní
✅ Každý zamestnanec si môže sám vybrať výšku aj šírku poistného krytia 

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Hodnotení: 0

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

Zdielaj to: